Home
Postup při hodnocení vzdělávání žáků PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Sunday, 03 May 2020 07:46
There are no translations available.

Základní školy Ruda nad Moravou v druhém pololetí školního roku 2019/2020

Tento pokyn ředitelky školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Má oporu v metodickém pokynu vydaném MŠMT dne 27. 4. 2020 pod názvem

Postup při hodnocení vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

1. Obecné zásady hodnocení

1.1
Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.

1.2
V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.

1.3
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení, není jejich konání a hodnocení žáka na základě tohoto pokynu dotčeno.

2. Postup pro průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech během uzavření školy a vzdělávání na dálku

2.1
Škola zjistila v rámci svého šetření, v jakých podmínkách probíhá distanční vzdělávání žáků. Navázala kontakt se všemi dotčenými rodinami žáků a nabídla pomoc. Jelikož jsou podmínky výrazně odlišné, je velice obtížné zajistit spravedlivé hodnocení všech žáků.

2.2
Z důvodu složitosti vzdělávání distanční formou, je nutné více soustředit pozornost na hlavní cíl hodnocení, kterým je motivace a podpora učení žáků.

2.3
Nejdůležitější formou průběžného hodnocení je tzv. formativní hodnocení, které vede k motivaci žáků více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své vzdělávací výsledky.

2.4
Formativní hodnocení vědomostí a dovedností žáků by mělo vést k učení žáků a dalšímu získávání dovedností pracovat s formativní zpětnou vazbou od učitele.

2.5
V mimořádném období poskytování vzdělávání na dálku či vzdělávání formou školních skupin škola nebude usilovat o naplnění kompletního obsahu svého ŠVP, ale soustředí se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP zejména v profilových předmětech. Dosažení naplnění těchto výstupů se uskuteční především procvičováním s podporou průběžného formativního hodnocení.

2.6
Formativní hodnocení bude doprovázet klasifikace žáků, o které budou žáci vždy průběžně informováni. U klasifikace bude přihlíženo k individuálním možnostem a podmínkám žáků.

O případných změnách v možnostech vzdělávání žáků zákonní zástupci informují třídního učitele nebo vedení školy.

 

3. Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

3.1
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

3.2
Závěrečné hodnocení žáka (jeho klasifikace na vysvědčení) na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení za období ve druhém pololetí do 10.3.,
  • podklady pro hodnocení v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání odpovídající podmínky,
  • podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin,
  • hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,
  • snahu žáků o pravidelnou práci v distančním vzdělávání a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
  • četbu související se zadanými úkoly,
  • práce žáků, které jim umožnily formulovat výsledky, kterých oni sami dosáhli,
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku v předmětech zaměřených na informační technologie.

3.3
Pro hodnocení žáků základních škol vedle vyhlášky č.211/2020 Sb., platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně č.561/2004 Sb., školský zákon.

3.3.1
Pokud žák bude i při využití všech zohlednění a výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“ a poté se uplatní pravidla podle § 52 a § 53.

3.3.2
Žákům a jejich zákonným zástupcům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením podle § 52 odst. 4.

 

4. Předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu školního vyučování se předá žákům vysvědčení. Pro toto pololetí je tedy stanoven 30.6.2020. Způsob předání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní postup a termín bude sdělen na webových stránkách ZŠ Ruda nad Moravou.

V Rudě nad Moravou 4.5.2020

Mgr. Helena Pavelková
ředitelka školy

Last Updated on Monday, 04 May 2020 06:34