Home
Informace k prezenční výuce (výuce ve škole) pro žáky 9. ročníku PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Monday, 04 May 2020 12:55
There are no translations available.

ZŠ Ruda nad Moravou v období do konce školního roku 2019/2020

Zahájení výuky bude 11. 5. 2020 v 8.00 h v předem stanovených a pro konkrétní žáky označených učebnách dle organizačních pokynů ředitelky školy.

Zákonný zástupce žáka, který se výuky zúčastní, odevzdá nejpozději 6. 5. třídnímu učiteli vyplněný dotazník a při zahájení prostřednictvím svého dítěte podepsané čestné prohlášení

(přihlášeným žákům bude zasláno na email a bude umístěno na webu školy ke stažení).

Po celou dobu výuky se žák bude řídit pokyny ředitelky školy k ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Budou vyvěšeny na webu školy a žáci s nimi budou seznámeni při zahájení výuky. Součástí jsou i pravidla omlouvání nepřítomných žáků.

Pokud pokyny bude žák i přes upozornění porušovat, bude ze školní skupiny vyloučen.

Ředitelka školy rozdělí žáky do tzv. školních skupin maximálně po 15 žácích, složení skupin

je neměnné po celou dobu. Žáky nelze zařadit do skupiny později, tzn. po 11.5.2020.

Výuka bude probíhat formou konzultací, vysvětlování, procvičování a bude v souladu s výukou na dálku, kterou budou absolvovat žáci z domu, ale samostatně.

Bude probíhat vždy ve dnech pondělí – čtvrtek prezenčně (ve škole) a v pátek bude ponechán prostor pro samostatnou práci žáků a výuku ostatních předmětů distančně

(z domova).

Začátek výuky bude stanoven na 8 hodin, ukončení cca v 11.40, následovat bude oběd (postupný výdej dle epidemiologických zásad).

Vyučované předměty: český jazyk a matematika budou vyučovány v blocích, anglický jazyk

a jedna hodina výukového předmětu denně (střídat se budou dějepis, zeměpis, přírodopis a chemie s fyzikou). Celkem tedy 4 h matematiky týdně, 4 hodiny českého jazyka týdně, 4 h anglického jazyka týdně a 1 h každého naukového předmětu týdně (po-čt).

Cílem je příprava žáků na přijímací zkoušky a také kvalitní zvládnutí učiva posledního ročníku základního vzdělávání a tím usnadnění přestupu na střední vzdělávání.

V Rudě nad Moravou 4.5.2020

 

Mgr. Helena Pavelková
ředitelka školy

Last Updated on Monday, 04 May 2020 13:43