Home O škole Pokyny k ochraně zdraví a k provozu ZŠ pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Pokyny k ochraně zdraví a k provozu ZŠ pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Monday, 18 May 2020 12:34
There are no translations available.

 1. Při prvním vstupu předá žák zaměstnanci školy u vchodu „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem, kde tento potvrzuje seznámení se s vymezením rizikových skupin stanoveným Ministerstvem zdravotnictví a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 2. Tyto pokyny budou pozměňovány dle aktuální epidemiologické situace.
 3. Nikdo s možnými známými příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit.
 4. Budova školy se pro žáky otevírá v 7.00 hodin, v 8 hodin se uzavírá. Doprovod žáků nemá do školy přístup. Nad každým žákem je stanoven pedagogický dohled.
 5. Žáci do budovy školy vstupují jednotlivě v rozestupech minimálně 1,5 metru dle pokynu zaměstnance školy.
 6. Při vstupu do školy má žák chráněný nos a ústa rouškou (příp. respirátorem), s sebou má ještě jednu náhradní čistou roušku a sáček na odložení roušky použité.
 7. Po přezutí se a odložení si svých věcí v předem pro každou skupinu určených šatnách si za dohledu asistenta vydezinfikují ruce a vyznačeným schodištěm či východem pro každou skupinu vstupují do určených učeben. Každá školní skupina má maximální počet 15 žáků.
 8. Školní skupiny ředitelka školy stanovila dle jednotlivých ročníků, k nim jsou přiřazeni vyučující (vždy třídní učitelky) a asistenti pedagoga a toto je neměnné.
 9. Každá skupina má tedy svou paní učitelku, svou paní asistentku, svou šatnu a svou učebnu. Rozestupy jsou zajištěny. Každá skupina má svůj rozvrh výuky (vyvěšen na webu školy u jednotlivých tříd), začátek vyučování je vždy v 8 hodin, ukončení v rozmezí 11.30 – 12.00 hodin.
 10. Žáci si dle pokynů pedagogických zaměstnanců školy budou pravidelně mýt ruce mýdlem a utírat si je do jednorázových ručníků a za asistence pedagoga používat dezinfekci. V učebnách se bude ve zvýšené míře větrat.
 11. Ve třídě při výuce budou žáci používat ochrannou roušku dle pokynů vyučujících. Vždy však musí být zachovány rozestupy nejméně 1,5 metru.
 12. Ve společných prostorách, chodbách, toaletách jsou žáci i zaměstnanci povinni zakrývat si nos a ústa rouškou.
 13. Volný pohyb po škole je zakázán, na toalety chodí žáci jednotlivě. Používají vždy pod dohledem dezinfekci.
 14. Výuka bude probíhat dle nově stanoveného rozvrhu od 25. 5., bude se jednat o předměty dle učebního plánu jednotlivých ročníků s aprobovanými vyučujícími. Žákům tímto v daných předmětech odpadá povinnost účastnit se distanční výuky.
 15. Žáci, kteří zůstávají se svými rodiči doma, mají povinnost dál plnit distanční výuku a úkoly z ní vyplývající. Avšak dle rozvrhu, který platí od 25.5.
 16. Žáci, kteří se zúčastňují prezenční výuky (chodí do školy), mají možnost stravovat se ve školní jídelně (obědy za dotovanou cenu), zákonný zástupce však musí stravu včas přihlásit přes portál www.strava.cz nebo telefonicky. (Nestačí vyznačit na dotazníku!) V jídelně budou dodržována epidemiologická doporučení a zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla, žáci si vydezinfikují ruce.
 17. Při konzumaci jídla a pití si žáci odloží roušku do svých předem připravených sáčků.
 18. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti žáka a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 19. Žáci opouští třídu organizovaně pod dohledem asistentky pedagoga.  Žáci, kteří budou mít přihlášené obědy, odchází pod jeho dohledem do jídelny a následně do šatny a domů bez shlukování. Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, odchází pod dohledem paní vychovatelky na oběd a do prostor dužiny (1. a 2. ročník – 1. skupina ŠD, 3. - 5. ročník - 2. skupina ŠD). Žáci ve ŠD musí mít odevzdaný formulář, kde bude jasně vyznačeno, jakým způsobem bude dítě odcházet (samo, s doprovodem) a v kolik hodin.
 20. V budově školy se budou ve zvýšené míře dodržovat hygienická pravidla a doporučená epidemiologická doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole.

 

Přílohy:

čestné prohlášení

formulář pro pobyt žáka ve školní družině (na webových stránkách školy) v době mimořádných opatřeních

rozvrhy jednotlivých školních skupin – tříd (I.A; II.A; III.A; IV.A; V.A)

 

 

V Rudě nad Moravou 18.5.2020

Helena Pavelková

ředitelka školy

Last Updated on Monday, 01 June 2020 06:50