Home Školní jídelna Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny

I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování v platném znění a podle dalších platných právních předpisů.

 

II.  Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků,

Pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci


A.  Práva žáků

 1. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte“.
 2. Žáci nejsou nuceni k dojídání jídla.
 3. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 4. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

B.  Povinnosti žáků

 1. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla slušného chování, chovají se tiše, nevyjadřují se vulgárně, nepředbíhají ostatní strávníky při čekání na vydání stravy.
 2. Žáci dodržují základní hygienická pravidla.
 3. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 4. Žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a dalších oprávněných osob.

 

C.  Práva zákonných zástupců žáků

 1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitele školy.

 

D.  Povinnosti zákonných zástupců žáků

1.  Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti,

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze

zdravotního hlediska ohled.

2.   Zákonný zástupce má povinnost hradit poplatky za stravu dle vnitřního řádu školní jídelny.

3.   Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu při jakékoliv změně např. změna účtu …

 

E.  Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků

a pedagogickými pracovníky

 1. Dohled pedagogického pracovníka ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Žák zdraví ve školní jídelně pracovníky školní jídelny srozumitelným pozdravem. Pracovník školní jídelny žákovi na pozdrav odpoví.

 

III.   PROVOZ a vnitřní režim školní Jídelny

A. Účastníci stravování

Školní jídelna Ruda nad Moravou zajišťuje stravování pro:

* děti mateřské školy - přesnídávka, oběd, svačina

* žáky základní školy – přesnídávka, oběd

* zaměstnance – oběd

* cizí strávníky – oběd ( někteří se stravují ve školní jídelně, někteří odebírají stravu do jídlonosiče )

 

B. Přihlašování a odhlašování stravy

Nový strávník (u dětí zákonný zástupce) se přihlašuje na základě vyplněné přihlášky, která slouží zároveň jako doklad pro vedení školní matriky. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami vnitřního řádu školní jídelny.

 

Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 11 hodin!

a) telefonicky na čísle školní jídelny  583 236 085

b) na terminálu / chodba u jídelny

c) prostřednictvím internetu na www.strava.cz – Zájemci o tuto službu dostanou přihlašovací údaje v kanceláři školy nebo na tel. čísle 583 236 330 u paní Špačkové

d) osobně pouze od 7:00 do 8:00 hodin v kanceláři paní Špačkové

-    První den nemoci se řídí bodem H. odst. b)

C. Úhrada stravného

Stravné musí být uhrazeno do konce předchozího měsíce na měsíc následující. Rodiče neplatí náklady na oběd v plném rozsahu! Cena oběda ( stravenky ), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Rodič tedy platí menší část celkových nákladů.

a) Hotovostní platbou - dokoupení stravy dětí MŠ a žáků ZŠ je možné každý den v době od 7:00 – 8:00 hod. a od 20. dne v měsíci od  13:30 – 15:00 hod. Případné odhlášky se odečítají v následujícím období.

Placení stravy pro cizí strávníky je denně od 7:00 – 8:00 hod. a od 20. dne v měsíci od 13:30 – 15:00 hod. Určené dny ke konci  měsíce je ještě prodejní doba od 12:00 – 12:30 hod.

Přeplatky v hotovosti se strávníkům vyplácejí až na konci roku. Strávníkům platícím z účtu se vrací zpět na účet.

b) Z běžných účtů – chcete-li mít zaručeno, že první den příslušného měsíce bude mít žák / žákyně předplacenou stravu, posílejte platby tak, aby do 25. dne v měsíci byly peníze připsány na účet školní jídelny. Peníze musí být připsány na účet a teprve potom je strávníkovi přihlášena strava.

c) Stravování v době prázdnin je možné, všichni platí v hotovosti. Strava se poskytuje za plnou cenu.

d) Stravování zaměstnanců školy - vlastní zaměstnanci hradí pořizovací cenu surovin, sníženou o příspěvek z FKSP. Aby měl zaměstnanec nárok na odběr hlavního jídla za tuto zvýhodněnou cenu, musí odpracovat na pracovišti v daný den alespoň 3 hodiny. Zaměstnanec je povinen v době nemoci, dovolené ( nepřítomnosti v práci ) odhlásit stravování. V opačném případě neodhlášenou stravu je povinen doplatit do plné výše tzv. včetně režií.

D.  Zařazení strávníků dle kategorií, výše stravného

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č.107/2005, ve znění pozdějších předpisů. Zařazení strávníků do věkových skupin je dáno dovršením věku v daném školním roce. Dle školního zákona 561/2004 Sb. § 24školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 

Stravovací normativy platné od 1.7.2015

Kategorie

Finanční norma pro nákup potravin

Věcná a mzdová režie

Příspěvek zaměstnancům          z FKSP

Zisk

Poplatek

Děti MŠ 3-6 let

 

 

 

 

37,-Kč

přesnídávka

9,- Kč

-

-

-

 

oběd

19,-Kč

-

-

-

 

svačina

9,- Kč

-

-

-

 

Děti MŠ 7-10 let

 

 

 

 

40,- Kč

přesnídávka

9,-Kč

-

-

-

 

oběd

22,-Kč

-

-

-

 

svačina

9,-Kč

-

-

-

 

Obědy:

 

 

 

 

 

Žáci ZŠ 7-10 let

22,- Kč

-

-

-

22,-Kč

Žáci ZŠ 11-14 let

25,- Kč

-

-

-

25,-Kč

Žáci ZŠ 15 a více let

28,- Kč

-

-

-

28,-Kč

Zaměstnanci

32,-Kč

-

20,-Kč

-

12,-Kč

STRAVOVÁNÍ NAD RÁMEC ŠKOLNÍ ČINNOSTI:

Cizí strávníci

32,-Kč

29,-Kč

-

1,-Kč

62,-Kč

Celedenní strava pro strávníky 3-6 let MŠ v době nemoci

 

 

 

 

76,-Kč

přesnídávka

9,-Kč

5,-Kč

-

-

14,-Kč

oběd

19,-Kč

29,-Kč

-

-

48,-Kč

svačina

9,- Kč

5,-Kč

-

-

14,-Kč

Celodenní strava pro strávníky 7-10 let  MŠ v době nemoci

 

 

 

 

79,-Kč

přesnídávka

9,-Kč

5,-Kč

-

-

14,-Kč

oběd

22,-Kč

29,-Kč

-

-

51,-Kč

svačina

9,-Kč

5,-Kč

-

-

14,-Kč

Strávníci ZŠ přesnídávka pro všechny věkové kategorie

 

 

 

 

15,-Kč

přesnídávka

10,-Kč

4,50 Kč

-

0,50 Kč

 

Obědy v době nemoci dle věku:

 

 

 

 

 

Žáci ZŠ 7-10 let

22,-Kč

29,-Kč

-

-

51,-Kč

Žáci ZŠ 11-14 let

25,-Kč

29,-Kč

-

-

54,-Kč

Žáci ZŠ 15 a více let

28,-Kč

29,-Kč

-

-

57,-Kč

Zaměstnanci

32,-Kč

29,-Kč

-

-

61,-Kč

E.  Harmonogram výdeje stravy

Svačiny ZŠ:

1. - 5. ročník 8:40 – 8.50 hodin

6. - 9. ročník 8:45 – 8:55 hodin

Obědy:

Výdej obědů pro žáky a pedagogy začíná v 11:40 a končí ve 14:00 hodin. Organizován je tak, aby žáci mohli jít na oběd ihned po skončení 4.,5. a 6. vyučovací hodiny v těchto časových úsecích.

11:40 – 12:10 hodin

12:35 – 13:05 hodin

13:30 – 14:00 hodin

Jídelna ručí za kvalitu stravy vydané u výdejního okénka po dobu výdeje tj. od 11:40 do 14:00 hodin.

Výdej obědů pro cizí strávníky:

12:10 – 12:30 hodin, 13:05 – 13:30 hodin

Expedice do MŠ Ruda nad Moravou:

Doba odvozu přesnídávek do MŠ:                8:00 – 8:15 hodin

Doba odvozu obědu a svačin do MŠ:          10:45 – 11:15 hodin

F.  Kreditní čip

Strava je vydávaná pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního kreditního čipu, který je strávník povinen zakoupit ( 115,-Kč ) a denně ho nosit. Strávníci, kteří mají svůj vlastní čip např. po starším sourozenci  mohou ho použít, ale musí dojít k aktivaci v kanceláři ŠJ. Strávník se prokazuje přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení u výdejního okénka. Na displeji se zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom personál kuchyně stravu vydá. Má-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy. Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen / oběd vydán nebude. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři paní Špačkové a zakoupit si nový čip.

Zapomenutí čipu:

V případě, že strávník čip zapomene, musí si přijít pro náhradní stravenku ( platí to i pro svačiny ).Výdej náhradních stravenek na svačinu je o svačinkové přestávce. Žák počká v jídelně u dohlížejícího pedagoga na příchod paní Špačkové, která prověří, zda má svačinu nahlášenou, zaplacenou a u prodejního okénka pak dostane náhradní stravenku. Výdej náhradních stravenek na oběd je po každém výdeji – v 11:50, ve 12:45 a ve 13:40 hod. / vždy v prodejním okénku na chodbě u jídelny. Čipy, ( i když všechny vypadají stejně ) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.

G.  Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelní lístek umožňuje nabídku 1 chodu jídla. Toto jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Vedoucí školní jídelny si vyhrazuje možnost změny jídelního lístku i alergenů v závislosti na dodávkách potravin ( případně mimořádných událostí ).

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce přímo v jídelně, na nástěnce u prodeje obědů a svačin nebo na internetové adrese www.strava.cz a www.zsruda.cz.

H.  Organizace výdeje stravy, stolování

Do jídelny mohou vstupovat pouze ti, kteří mají v daný den objednanou stravu. Do jídelny není povolen vstup strávníkům ve cvičebním úboru, v pracovním oděvu a bez čipu, kterým se strávník identifikuje k oprávněnému odběru stravy. Aktovky a svrchní oděv odkládají žáci v šatnách. Před vstupem do jídelny si žáci myjí ruce a vstup organizuje pedagogický dozor, který dohlíží na bezpečnost žáků a dbá, aby se u žáků vytvářely správné návyky stolování. Dozor reguluje osvětlení a větrání. Při stolování se žáci chovají tiše, ukázněně a dbají pokynů učitelů, vychovatelek, vedoucí jídelny a kuchařek. Použité nádobí odevzdávají na vyhrazené místo. Dbají o čistotu stolu a okolí. Strávník má možnost jednoho přídavku stravy ( kromě masa ) dle stavu výdeje. O množství přídavku rozhoduje kuchařka. Jídelna je určena pro přímou konzumaci jídel a nápojů, není přípustné vynášení jídla ani nádobí z jídelny. Dojde-li během výdeje k potřísnění podlahy, učiní dozor nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k uklouznutí.

Běžný úklid během výdejní doby zajišťuje pracovnice kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěné jídlem. Úklid po skončení výdeje zajišťuje pracovnice školy. Závady, připomínky, úraz, nevolnosti atd. se hlásí přítomnému dozoru.

 

a) Výdej stravy do jídlonosiče

Doba výdeje dle odst. E. Strávník je povinen přinést vlastní nádoby v čistém, nepoškozeném a dostatečném množství. Pokud nebude připraveno dostatečné množství nádob, nebude možné  vydat doplněk  stravy ( např. salát, kompot nebo dezert ). V jídelním lístku lze zjistit, co se daný den podává. Stravu nebudeme z bezpečnostních důvodů vydávat do skleněných nádob, kelímků a sáčků. V průběhu výdeje stravy pro žáky se jídlonosiče plnit nebudou. Strávník, který bude požadovat vydání do jídlonosiče, bude muset počkat do ukončení výdeje pro žáky. Odběr do jídlonosiče probíhá u výdejního okénka pro cizí strávníky ( přes rampu k zadnímu vchodu do jídelny ). Strava vydaná do jídlonosiče je určená k přímé spotřebě bez skladování, takže po naplnění jídlonosiče školní jídelna za jeho obsah neodpovídá.

 

Pro nemocné a dojíždějící:                                                                                                                                                     Jídlonosiče jsou v době od 7:30 – 10:00 hodin uloženy na vyhrazené místo v jídelně. Musí být označeny jménem a třídou žáka. Naplněné jídlonosiče je možné odebrat v době od 11:30 – 14:00 hodin na určeném  místě.

b) Stravování žáků v době nemoci

Školský zákon č. 561/2006 Sb. umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze 1. den nemoci, pak již ne. Zbývající dny nemoci je nutno odhlásit nebo zaplatit do plné výše, tzv. včetně režií. V tomto případě je možné se stravovat i v době nemoci za plnou cenu ( viz. výdej stravy do jídlonosiče ). Nevyzvednutou svačinu si můžete odebrat do 9:00 hod.

 

CH.  Alergeny

Informace o alergenech přítomných v daném pokrmu jsou uvedeny na týdenním jídelním lístku, na internetové adrese www.strava.cz, nebo je poskytnou zaměstnanci kuchyně. Jídelna má pouze funkci informační. Jedná se o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajištění dietního stravování odpovídajícího individuálním dietním požadavkům.

 

I. Podmínky pro poskytování dietního stravování

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování, ale na základě lékařského potvrzení je strávníkům umožněno nosit si dietní stravu připravenou doma do ZŠ a to na základě dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelem školy a vedoucí jídelny. Strava musí být označena jménem a bude uložena ve vyhrazené lednici ( v jídelně ) odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Pracovníci školního zařízení provedou v určitou dobu ohřev jídla a toto jídlo naservírují strávníkovi. Školní jídelna nezodpovídá za kvalitu a nezávadnost této stravy. Veškerou zodpovědnost mají rodiče dětí.

- Dietní stravování lze poskytnout jen na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, které vydá registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro děti a dorost. Ten stanoví konkrétní dietu.

 

IV.    Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.
 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu výdeje.
 3. K zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen dozor.
 4. Žáci jsou v rámci výuky seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 5. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování, osobní hygieny a hygieny stravování.
 6. Dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí. Žáci se mohou v případě potřeby na dozor obracet.
 7. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí dozoru. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí dozoru, který poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.

B.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1.   Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školní jídelny.

2.   Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách jídelny přísně zakázány.

 

 

V.      OCHRANA MAJETKU ŠKOLY

 

 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠJ.
 3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 4. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady majetku ŠJ dozoru v ŠJ.
 5. Škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

 

VI.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Vnitřní řád školní jídelny byl projednán a schválen dne 22.8.2017
 2. Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou.

 

 

Zpracovala: Michaela Gronychová, vedoucí školní jídelny

Schválil: Mgr. Zdeněk Klimeš, ředitel školy