Home O škole Školská rada
Školská rada při ZŠ Ruda nad Moravou

Zástupci pedagogů zvolení do školské rady

 1. Marie Gintherová
 2. Martin Havlíček
 3. Iva Talianová

 

Zástupci rodičů zvolení do školské rady

 1. Martina Kučerová
 2. Helena Šimková
 3. Michael Vosika

 

Zástupci zřizovatele zvolení do školské rady

 1. Petra Horníčková
 2. Jana Lehárová
 3. Martin Ševčík


Výsledky voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel Zdeněk Klimeš   
Čtvrtek, 23 Listopad 2017 21:21

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
Sportovní 300, 789 63 Ruda nad  Moravou

 

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů


Zástupci rodičů zvolení do školské rady dne 21. 11. 2017

Martina Kučerová

Helena Šimková

Michael Vosika

 

Zástupci pedagogů zvolení do školské rady dne  16. 11. 2017.

Marie Gintherová

Martin Havlíček

Ivana Taliánová

V Rudě nad Moravou  20. 11. 2017

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

 

 

 
Výsledky voleb do školské rady 25. 11. 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Havlíček   
Středa, 26 Listopad 2014 17:06

Zástupci rodičů zvolení do školské rady:

 • Jana Jílovcová
 • Helena Šimková
 • Michael Vosika

V Rudě nad Moravou 25. 11. 2014

 
Jednací řád Školské rady schválený dne 16. 1. 2012. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Havlíček   
Středa, 25 Leden 2012 06:30

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a v souladu s Volebním řádem pro volbu školské rady, vydaným usnesením zastupitelstva obce Ruda nad Moravou.

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.
Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4

Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popř. místopředseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady.

Článek 8

Školská rada informuje o své činnosti prostřednictvím internetových stránek školy
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, zletilé žáky školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 16.1.2012

V Rudě nad Moravou 16.1.2012
Petr Basler, předseda školské rady

Celý dokument v PDF.

Aktualizováno Středa, 25 Leden 2012 06:31
 
Vyhlášení voleb do školské rady PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Havlíček   
Úterý, 28 Říjen 2014 20:40

Ředitel Základní školy Ruda nad Moravou, v souladu s čl. 2, odst b) volebního řádu a v souladu s § 167 odst. 4 školského zákona, vyhlásil volby a stanovil datum voleb do školské rady na den 25. listopadu 2014.

Termín voleb a způsob volby

Volby se uskuteční v budově ZŠ Ruda nad Moravou 25. 11. 2014 v době od 15.00 do 18.00 hodin.  Volební komise po skončení voleb volební lístky sečte a zveřejní výsledky.  Za každého žáka může volit jeden zákonný zástupce.  Oprávněné osoby budou volit tajným hlasováním. Voliči obdrží volební lístky ve škole ve volební místnosti. Vybrané kandidáty na volebním lístku označí a volební lístek vloží do volební urny. Jako platné budou uznány ty volební lístky, které budou mít označeny nejvýše tři kandidáty.

V Rudě nad Moravou 22. 10. 2014

Zdeněk Klimeš, ředitel školy